Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky

1.) Úvodné ustanovenia

a) Tieto obchodné a reklamačné podmienky (ďalej už len „podmienky“) sú platné pre poskytovanie služieb na webovej stránke http://tel-zoznam.sk (ďalej len „portál“), ktorú prevádzkuje poskytovateľ (definovaný v bode 2b).

b) Tieto podmienky vymedzujú prevádzkovateľovi a užívateľovi práva a stanovujú im podmienky (definované v bode 2a) pre poskytované služby. Užívateľ svoj súhlas s podmienkami objednaním služieb, pričom v objednávke je uvedené, že ďalšie používanie je jasným súhlasom s ich obsahom.

2.) Definície

a) Za užívateľa sa považuje fyzická osoba (ďalej už len „užívateľ).
b) Poskytovateľom je
Infohunt s. r. o.
sídlo: Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava
IČO: 51486741
DIČ: 2120731426
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 02/58272 172, 02/58272 104

c) Službou je v tomto prípade poskytovanie informácií, ktoré si užívateľ vyžiada, a sú z oblasti získania mena a priezviska vlastníka telefónneho čísla. Doručenie služieb je užívateľovi zabezpečené elektronickou formou, a teda prostredníctvom e-mailu.

3.) Objednanie, platba a dodanie služieb

a) Postup objednávky je nasledovný:

 • 1. užívateľ vyplní objednávku na stránke portálu
 • 2. ak portál získa požadované informácie, odošle užívateľovi na ním zvolený e-mail návod ako zaplatiť za službu
 • 3. po úhrade služby zašle portál užívateľovi požadovanú informáciu na jeho email aj s dokladom o poskytnutí služby.

b) Definícia rozsahu a cien služieb je uvedená v cenníku služieb a poskytovateľ ich môže kedykoľvek zmeniť bez predošlého upozornenia. Rozsah a cena služieb však platia výlučne len v čase ich zobrazenia na portáli.

c) Poskytovateľ dodáva služby na základe objednávky od užívateľa. Objednávku realizuje užívateľ priamo na portáli prostredníctvom odoslaním ktoréhokoľvek formulára.

d) Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku takého užívateľa, ktorý:

 • 1. už v minulosti porušil tieto obchodné podmienky
 • 2. neuhradil predchádzajúce platné objednávky

e) Služba bude dodaná hneď po užívateľovej platnej objednávke a následnom uhradení služby.

f) Služba je spoplatnená len v prípade ak zistíme požadované informácie o telefónnom čísle; vtedy informujeme Užívateľa prostredníctvom e-mailu o spôsobe úhrady.

g) Možnosti platby za službu:

 • 1. SMS platba (návod k SMS platbe sa zobrazí pri objednávke)
 • 2. Platba online prostredníctvom platobnej karty

h) Užívateľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že si informácie o telefónnom čísle zisťuje oprávnene a to za účelom predchádzaniu podvodom a na účel ochrany svojho duševného zdravia a majetku, ktoré môže zistenie informácií o telefónnom čísle poskytnúť.

i) Služba poskytovaná Prevádzkovateľom je založená na anonymite; Užívateľ odoslaním objednávky vyhlasuje, že si neželá, aby prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom kontaktoval, alebo informoval majiteľa čísla o tom, že sa informácie o jeho telefónnom čísle zisťujú a komu budú poskytnuté.

4.) Obmedzenie zodpovednosti poskytovateľa

a) Poskytovateľ sa zaväzuje ochraňovať údaje v užívateľskom účte na základe Zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

b) Využívanie služieb mimo územia Slovenskej republiky je len na vlastnú zodpovednosť užívateľa.

c) Poskytovateľ nemá zodpovednosť v prípade finančnej či inej straty, ktorá vznikla na základe využitia alebo sprostredkovania informácií z poskytovaných služieb. Poskytovateľ nie je garantom správnosti a ani úplnosti poskytovaných informácií.

d) Užívateľ berie na vedomie, že všetky dodané informácie o majiteľovi tel. čísla majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Všetky dodané informácie sú výhradne z verejne dostupných zdrojov.

e) Poskytovateľ nezodpovedá za obsah verejných príspevkov na portáli, no vyhradzuje si právo odstrániť obsah, ktorý je v rozpore s dobrými mravmi alebo s platnou legislatívou Slovenskej republiky či nadriadených právnych noriem. Pod pojmom verejný príspevok rozumieme taký textový alebo grafický obsah, ktorý nepridal poskytovateľ.

f) Poskytovateľ nie je zodpovedný za obsah stránok, ktorých adresa je uvedená na portáli, ani za tie, na ktoré smerujú odkazy z portálu.

g) Poskytovateľ neaktualizuje informácie potom, čo sa majiteľ telefónneho čísla zmenil alebo potom, čo bola objednávka uhradená. Dodaná informácia je aktuálna v deň vybavenie objednávky - z toho dôvodu nemá zákazník nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, že sa majiteľ telefónneho čísla po čase zmenil - tj. informácie sú aktuálne len v deň vybavenia objednávky Poskytovateľom.

h) Poskytovateľ taktiež nezodpovedá za aktuálnosť informácií v prípade spomenutom v bode g) ak zákazník uhradil objednávku v iný deň, ako bola objednávka vybavená.

5.) Práva a povinnosti užívateľa

a) Užívateľ je oprávnený uplatniť si svoje nároky na základe zákona číslo 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

b) Užívateľ súhlasí so spracovaním jeho údajov poskytovateľom.

c) Objednané služby sú určené len pre užívateľa, ktorý sa zaväzuje neposkytnúť tieto informácie tretej osobe.

d) Poskytovateľ si vyhradzuje právo ukončiť používanie Konta Užívateľa v prípade, ak sa Užívateľ dopustil akéhokoľvek podvodného konania, alebo inak porušil tieto Obchodné Podmienky a to bez predošlého upozornenia Užívateľa.

6.) Reklamácie

a) V prípade vzniku reklamácií ich poskytovateľ vyrieši individuálnou dohodou pre spokojnosť užívateľa a tiež v súlade s týmito podmienkami a platným právnym poriadkom.

b) Poskytovateľ je zaviazaný poskytnúť vyjadrenie najneskôr do 30 kalendárnych dní od prijatia reklamácie.

c) Pri prijatí reklamácie je Poskytovateľ povinný poskytnúť Užívateľovi doklad o prijatí reklamácie; tento doklad Užívateľovi odošleme elektronicky.

d) Reklamáciu musí Užívateľ uplatniť u Poskytovateľa bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil chybu pri zistenej informácií najneskôr však do 30 dní, inak právo na reklamáciu zaniká.

c) Reklamáciu si môže užívateľ uplatniť:

 • 1. písomne na adrese Poskytovateľa
 • 2. prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu uvedenú v sekcií "Kontakt" na webe Poskytovateľa

d) V prípade uplatňovania reklamácie uvedie Užívateľ aj nasledujúce:

 • 1. ID objednávky (poradové číslo objednávky), alebo telefónne číslo, na ktoré sa reklamácia vzťahuje
 • 2. E-mail, z ktorého bola objednávka uhradená
 • 3. Dôvod reklamácie
 • 4. V prípade, že sa dôvod reklamácie vzťahuje na nesprávne dodané informácie, uvedie Užívateľ aj zdroj aktuálnych informácií alebo dôvod, pre ktorý sa domnieva, že sú údaje nesprávne.

e) Reklamácia nemusí mať presnú formu a Užívateľ nemusí pri reklamácií vyplňovať žiadny dokument; stačí, ak reklamácia obsahuje potrebné informácie podľa bodu d) a je uplatená jedným zo spôsobov podľa bodu c)

f) Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď Užívateľ uplatnil reklamáciu u Poskytovateľa. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu d) tohto článku, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak Užívateľ ani na výzvu Poskytovateľa nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

g) Poskytovateľ prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu a po jej uplatnení rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa jej uplatnenia.

h) V prípade, že objednávka nebola vybavená v lehote na vybavenie reklamácie uvedenej v bode b) tohto článku má Užívateľ právo od zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu služby za novú.

i) O vybavení reklamácie informuje Poskytovateľ Užívateľa zaslaním e-mailovej správy spolu s dokladom o vybavení reklamácie.

j) V prípade uznania reklamácie Poskytovateľ vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov:

 • 1. Opravením zlých/nepresných údajov
 • 2. Vrátením peňazí na bankový účet Užívateľa, ktorý nám tento účet poskytne
 • 3. Poskytne zákazníkovi tú istú službu 1x bezplatne

k) Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany Poskytovateľa služieb vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva orgán dozoru definovaný v časti 2) týchto obchodných podmienok

7.) Komunikácia

a) Užívateľ a poskytovateľ komunikujú výlučne elektronickou alebo písomnou formou.

b) Poskytovateľ nemá povinnosť riešiť podnety telefonicky.

c) Jediný e-mailový kontakt na poskytovateľa je adresa info@tel-zoznam.sk alebo mikolas@tel-zoznam.sk

8.) Alternatívne riešenie sporov

Používateľ má právo požiadať poskytovateľa o nápravu, v prípade ak má pocit, že Poskytovateľ porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak Poskytovateľ do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektmi orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO.

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie na užívateľoch podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a Poskytovateľom, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od užívateľa, na úhradu nákladov.

9.) Osobné údaje a ich ochrana

Poskytovateľ týmto oznamuje užívateľovi, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) Poskytovateľ ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje užívateľa bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov užívateľa bude vykonávané Poskytovateľom v predzmluvných vzťahoch s užívateľom a spracúvanie osobných údajov užívateľa je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje užívateľ ako jedna zo zmluvných strán.

Užívateľ môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona, aby Poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti poskytovateľa týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi užívateľa zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené týchto obchodných a reklamačných podmienkach osobitne a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a že ich nebude združovať s osobnými údajmi, ktoré boli získané na iné účely.

Užívateľ udeľuje poskytovateľovi súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov užívateľa. Poskytovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov užívateľa. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže užívateľ odvolať kedykoľvek (napr. vymazaním svojho účtu v nastaveniach Užívateľa). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu užívateľom poskytovateľovi.

Poskytovateľ vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Poskytovateľ vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať a ani podmieňovať hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti ustanovenej poskytovateľovi.

Užívateľ má právo na základe písomnej žiadosti od poskytovateľa vyžadovať:
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,
 • účel spracúvania osobných údajov,

vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní svojich osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

 • identifikačné údaje poskytovateľa a zástupcu poskytovateľa, ak bol vymenovaný,
 • identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak Poskytovateľ pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme odpis jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre užívateľa na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak Poskytovateľ získava osobné údaje užívateľa na základe súhlasu užívateľa podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak užívateľa povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, Poskytovateľ oznámi užívateľovi právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • informácie o tretích stranách, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • opravu jeho nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

Užívateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,
 • využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 • poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Užívateľ na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u poskytovateľa namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka užívateľa je oprávnená, Poskytovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie užívateľ namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Užívateľ na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u poskytovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu poskytovateľa , ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Užívateľ má právo žiadať poskytovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Poskytovateľ je povinný žiadosti užívateľa vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Poskytovateľ informuje užívateľa v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Užívateľ nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Poskytovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke užívateľa, alebo ak Poskytovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov užívateľa.

Ak užívateľ uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom užívateľ doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

Užívateľ pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu ma ochranu osobných údajov. Ak užívateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

Poskytovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť užívateľa podľa tohto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám užívateľa podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskoršie do 30 dní od prijatia žiadosti alebo požiadavky.

Obmedzenie práv užívateľa podľa § 28 ods. 2 ZnOOÚ Poskytovateľ bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

10.) Záverečné ustanovenia

a) Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť 29.1.2016

b) Dňa 18.04.2018 došlo k zmene poskytovateľa v bode 2. písmeno b); poskytovateľ zmenil len formu obchodnej spoločnosti.

Vyhľadať majiteľa čísla
Platbamobilom Trustpay a.s.

Možnosti platby: SMS platba, platba kartou.

Logo tel-zoznam.sk

Potrebujete poradiť?

?

Zákaznícka podpora

X
Informácia

Naši operátori tu práve nie sú - všetky nové objednávky budú vybavené najskôr zajtra o 8:30

Informácie o službe tel-zoznam.sk

O službe: zisťovanie majiteľa tel. čísla

- Kto sme a čo robíme
- Prečo sa za službu platí?
- Dozvie sa majiteľ čísla, že ste ho zisťovali?
- Aké tel. čísla dokážete zistiť?
- Dostanem k majiteľovi aj jeho adresu?

Objednávka, cena, spôsob platby

- Vytvorenie objednávky, priebeh
- Cena služby a spôsob platby
- Za aký čas zistíte majiteľa?
- Prečo požadujete aj e-mail?
Pre zákazníkov

Problémy s SMS platbou

- SMS odoslaná, majiteľ sa nezobrazil
späť do menu

O našej službe tel-zoznam.sk

Kto sme a čo robíme

Tel-zoznam.sk je jedinečná online služba, ktorú tvorí tím ľudí a ktorá šetrí ľuďom čas. V reálnom čase zisťujeme informácie o majiteľovi telefónneho čísla.

Prečo táto služba vznikla?

Služba vznikla z vlastnej potreby - časté zmeškané hovory z čísel, ktoré neboli uložené v kontaktoch. Časom sme našli niekoľko spôsobov, pomocou ktorých sa dá majiteľ telefónneho čísla zistiť.

späť do menu

O našej službe tel-zoznam.sk

Prečo sa za službu platí?

Všetky informácie hľadajú naši operátori manuálne - to nás stojí čas a peniaze. U nás ale nezaplatíte vopred (ako u infoliniek) - platíte len za to, keď majiteľa čísla skutočne zistíme.

späť do menu

O našej službe tel-zoznam.sk

Dozvie sa majiteľ čísla, že ste ho zisťovali?

V žiadnom prípade sa to hľadaná osoba nedozvie - na telefónne číslo nevoláme a ani neposielame žiadne SMS. Majiteľa čísla ani iným spôsobom nekontaktujeme.

späť do menu

O našej službe tel-zoznam.sk

Aké telefónne čísla dokážete zistiť?

Primárne sa zameriavame na slovenské telefónne čísla (mobilné čísla aj pevné linky).

Pri objednávke môžete vyplniť aj zahraničné číslo - pokúsime sa zistiť jeho majiteľa, ale šanca, že ho zistíme, je menšia.

späť do menu

O našej službe tel-zoznam.sk

Dostanem k majiteľovi aj jeho adresu?

Adresy osôb k menu neposielame (nedá sa zaručiť ich aktuálnosť).

K menu môžete dostať aj mesto/obec, kde osoba pôsobí - ak takú informáciu nájdeme.

Adresu si k menu môžete nájsť aj Vy - spísali sme o tom článok na našom blogu.

späť do menu

Objednávka, cena, spôsob platby

Vytvorenie objednávky, priebeh
Ako vytvoriť objednávku

Takmer na každej stránke nájdete formulár, ktorý stačí vyplniť k vytvoreniu objednávky. Vytvoriť objednávku

Ako prebieha objednávka?

1. Odošlete formulár 2. Do 3 minút zistíme majiteľa čísla 3. Podľa návodu odošlete spoplatnenú SMS 4. Po úspešnej platbe sa majiteľ čísla ihneď zobrazí

zakaznicka zona ukazka
späť do menu

Objednávka, cena, spôsob platby

Cena služby a spôsob platby
Cena

Služba stojí 1,70€ a platba prebieha odoslaním spoplatnenej SMS. Platba sa vyžaduje len v prípade, ak:

 • zistíme celé meno majiteľa čísla

Cena 1,70€ je konečná - žiadne iné poplatky sa po odoslaní SMS účtovať nebudú.

Úhrada sa službu sa vyžaduje len vtedy, keď majiteľa telefónneho čísla zistíme. Ak sa nám ho nájsť nepodarí, neplatíte nič.
Spôsob platby

U nás sa platí cez tzv. "prémiovú" SMS platbu. Keď majiteľa čísla zistíme, tak na váš e-mail odošleme návod k platbe. Platba cez SMS je najrýchlejší a pohodlný spôsob platby.

späť do menu

Objednávka, cena, spôsob platby

Za aký čas zistíte majiteľa?

Majiteľa čísla zisťujeme na počkanie do 3 minút. Bežná otváracia doba:
PO-PIA: 7:15 - 21:30
SO-NE: 8:30 - 21:30

Overenie dostupnosti:
Sme offline. Všetky objednávky vybavíme najskôr zajtra o 8:30
späť do menu

Objednávka, cena, spôsob platby

Prečo je pri objednávke potrebný e-mail?

Váš e-mail je potrebný k tomu, aby sme Vám doručili majiteľa čísla, ktorého nájdeme. Taktiež naň posielame informáciu o aktuálnom stave objednávky.

späť do menu

Problémy s SMS platbou

SMS bola odoslaná, ale majiteľ čísla sa nezobrazil

Skúste sa najprv pozrieť do zákazníckej zóny, či sa náhodou meno majiteľa ešte nezobrazilo.
Ihneď po úspešnej platbe Vám taktiež majiteľa čísla pošleme na e-mail - ak ešte neprišiel, pozrite si zložku SPAM.

Odoslal(a) som SMS, ale neprišla mi spätná SMS

Váš operátor zrejme nepodporuje prémiové platby, alebo ich máte zablokované - odporúčame odoslať SMS z iného telefónneho čísla.
Platba taktiež nemusela prejsť kvôli nedostatočnému kreditu.

Odoslal(a) som SMS a prišla mi spätná SMS

Spätná SMS: "zlý kód" - zrejme bola SMS odoslaná s diakritikou (poslali ste ČÍSLO miesto CISLO), alebo ste nedali medzeru medzi CISLO a ID (správne je CISLOmedzeraID_OBJEDNAVKY)
Spätná SMS: "Platba neprebehla" - zrejme ste zadali zlé ID objednávky

Prišla mi SMS potvrdzujúca platbu

Je možné, že ste zadali nesprávne ID objednávky. V takom prípade nás kontaktujte na e-mail info@tel-zoznam.sk a uveďte telefónne číslo, z ktorého ste SMS posielali - platbu čím skôr preveríme.

Majiteľ telefónneho čísla do 3 minút

Tel-zoznam.sk - ako to funguje

S našou službou zistíte majiteľa telefónneho čísla do pár minút.

Cena: 1,70€ / majiteľ čísla

Odošlete telefónne číslo

1. Odošlete telefónne číslo

Náš operátor začne ihneď zisťovať majiteľa telefónneho čísla.

Odošlete telefónne číslo

2. Uhradíte 1,70€

Ak majiteľa čísla zistíme, uhradíte objednávku podľa návodu (možnosti platby: SMS platba, platba kartou).

Majiteľ telefónneho čísla

3. Majiteľ čísla sa zobrazí

Po úhrade služby sa majiteľ čísla zobrazí.